S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Dana Česelková
Cukrárenská výroba
Pod Vinbargom 1 ( Vedľa OD Lidl, budova Elektro)
tel: 0907 474 210
ceselkova@centrum.sk
08501 Bardejov

TOP

Cena                       
Cena                       
Cena                       

Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

1. Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : Dana Česelková, IČO: 40298698, DIČ: 1043762500, Laca Novomeského 13, 085 01 Bardejov, zapísaná v registri Okresného úradu Bardejov, Číslo živnostenského registra: 701-9236 (ďalej len"predávajúci") a kupujúcim.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Dana Česelková, IČO: 40298698, L. Novomeského 13, 085 01 Bardejov s prevádzkou na adrese: Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov.

Telefón: +421 907 474 210

Email:

ceselkova@torty-zakusky.sk

Bankové spojenie:

FIO banka: 2701788979

IBAN: SK88 8330 0000 0027 0178 8979

Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 13, 085 67 Bardejov

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 Odbor výkonu dozorutel. č. 051/772 15 97fax č. 051/772 15 96

Predmetom tejto zmluvy je objednávka výroby a predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti, alebo skaze a je objednaný podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (kupujúceho).


ďalej len ,,Predávajúci" a ,,Kupujúci"

miestom objednania je webová aplikácia predávajúceho umiestnená na www.torty-zakusky.sk (ďalej len www.torty-zakusky.sk ). Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku elektronicky prostredníctvom webovej aplikácie (ďalej len ,,Kúpna zmluva").

Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.torty-zakusky.sk .

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke www.torty-zakusky.sk

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú za zákona č.250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronickou formou cez webovú aplikáciu predávajúceho objedná a vopred uhradí výrobu produktov na stránke www.torty-zakusky.sk .

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky predávajúceho na stránke www.torty-zakusky.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky dostupné produkty uvedené s platnou cennou Predávajúceho na stránke www.torty-zakusky.sk .

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené, šifrované a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne šifrované počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.torty-zakusky.sk

2. Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

Po objednaní bude Predávajúci čo najskôr kontaktovať Kupujúceho za účelom preverenia obsahu objednávky a určenie si presného termínu zhotovenia a výdaja produktu na prevádzke Predávajúceho.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie vydania produktov a za škody, ktoré boli spôsobené dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.

Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Prijatá elektronická zálohová objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme.

Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.

Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim.

V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu ceselkova@torty-zakusky.sk

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
a) Identifikácia Kupujúceho, meno a priezvisko + kontakt( telefón, a e-mailová adresa);

V prípade podnikateľského subjektu názov spoločnosti + IČO, DIČ


b) Kód objednaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c) Množstvo objednaného tovaru;

d) Okamih osobného odberu (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodným podmienkach;

e) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo jeho rodinný príslušník).

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu.

Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.


Vaša objednávka bude spracovaná po obdržaní platby, následne Vám bude odoslaný e-mail o potvrdení obsahu Vašej objednávky.

Ak by sme platbu neobdržali na náš nižšie uvedený účet, budeme Vás telefonicky kontaktovať. Aby sa urýchlilo spracovanie Vašej objednávky, doporučujeme úhradu ON-LINE cez platobnú bránu ihneď po objednaní, čím zaručíte, že sa začneme Vašou objednávkou zaoberať čo najskôr. V prípade platby prevodným príkazom je treba počítať s tým, že prevodný príkaz medzi bankami môže trvať 2-3 dní po jej vykonaní.

3. Storno objednávky

Kupujúci má
právo stornovať elektronickú objednávku výroby cukrárenských/pekárenských výrobkov bez udania dôvodu do momentu záväzného potvrdenia Predávajúcim a to elektronickou formou z dôvodu záznamenateľnosti na tomto odkaze, alebo mailom na ceselkova@torty-zakusky.sk .

V prípade stornovania objednávky zo strany Kupujúceho po záväznom potvrdení o začatí výroby až do momentu úplného zhotovenia výrobku si Predávajúci vyhradzuje právo vrátiť kupujúcemu zaplatenú čiastku zníženú o náklady, ktoré mu vznikli procesom výroby do momentu doručenia takéhoto oznámenia o stornovaní objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť,ak výroba objednávky nie je možná z :

 • technických dôvodov
 • zdravotných dôvodov,
 • iných vopred nepredvídateľných dôvodov
 • ak sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru
 • V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom prípadnej dohody o ďalšom postupe. V prípade, že taký druh dohody nebude vyhovovať čo i len jednej strane, Predávajúci takúto objednávku stornuje a vráti celú sumu už zaplatenej kúpnej ceny späť účet Kupujúceho. V prípade ak Predávajúci nedisponuje číslom účtu Kupujúceho a ten odmietol takýto údaj poskytnúť, bude celá suma odoslaná poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15-tich kalendárnych dní. Predávajúci stornovaním objednávky z niektorého hore uvedeného dôvodu zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody vzniknuté Kupujúcemu spojené s týmto konaním.4. Odstúpenie od zmluvy

Znenie zákona č. 102/2014 Z. z., čl.1, §7 bod. 6

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.5. Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.torty-zakusky.sk je uvedená vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza ako koncová cena produktu ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.torty-zakusky.sk . Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. v prípade,ak sa na www.torty-zakusky.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej,alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,-€" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú,ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6. Platobné podmienky
Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje platbu ON-LINE cez platobnú bránu, alebo prevodným príkazom na účet Predávajúceho FIO BANKA: SK88 8330 0000 0027 0178 8979. Pri tomto spôsobe platby si Kupujúci prevezme tovar na adrese prevádzky spolu s faktúrou (slúži aj ako dodací list), až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Dana Česelková:

FIO banka: 2701788979

IBAN: SK88 8330 0000 0027 0178 8979

Variabilný symbol: číslo objednávky


7. Dodacie podmienky

Tovar bude pripravený vo vopred dohodnutom termíne medzi Predávajúcim a Kupujúcim na adrese prevádzky Pod Vinbargom 1, Bardejov 085 01 v dohodnutom čase.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
Pri neprevzatí zaplateného tovaru v dohodnutom termíne medzi kupujúcim a predávajúcim,

Predávajúci uskladní tovar vo svojej predajni najviac na 24 hodín po dohodnutom termíne. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného prevzatie, Predávajúci právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne dodania určeného Kupujúcim v objednávke.

Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín, Predávajúci má právo tovar z dôvodu rýchleho skazenia zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo vopred na vrátenie zaplatenej sumy.


Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (dodací list). Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Za nepoškodenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou známkou-samolepkou Predávajúceho. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

8. Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín od prevzatia tovaru za predpokladu prísneho dodržiavania skladových podmienok.

Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká.

Záručná doba začína plynúť v deň a v čase odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.


Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24 hodín od prevzatia tovaru. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť do 24 hodín na adresu prevádzkarne Pod Vinbargom 1, v Bardejove reklamovaný tovar v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru, vrátane Požadovaných dokladov- faktúra alebo pokladničný blok. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.torty-zakusky.sk

9. Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "moje osobné údaje".
 4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
 6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
 8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
 9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
 2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 4. že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 5. že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
 1. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 2. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 2. účel spracúvania osobných údajov,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 5. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  2. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  3. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  4. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  5. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 7. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 8. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 9. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
 1. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.
 1. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 3. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
 4. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 5. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
 6. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

10. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

Výrobky obsahujú lepok a môžu obsahovať stopy orechov.

REKLAMAČNÝ PORIADOK (neoddeliteľná súčasť OP)


č.1 Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho Dana Česelková, IČO: 40298698, DIČ: 1043762500, Laca Novomeského 13, 085 01 Bardejov, zapísaná v registri Okresného úradu Bardejov, Číslo živnostenského registra: 701-9236 (ďalej len"predávajúci") a kupujúceho (ďalej len ,,Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli www.torty-zakusky.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace.

Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §52ods.3 Zákona. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho závady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na www.torty-zakusky.sk, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až §627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.torty-zakusky.sk ako aj úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v platnom znení. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.torty-zakusky.sk.

č.2 Kontrola tovaru pri prevzatí

Za nepoškodenú,originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou známkou- samolepkou Predávajúceho.

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou,ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u prepravcu. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad, a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.torty-zakusky.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

č. 3 Reklamačný formulár

Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár (ďalej len ,,Formulár") a reklamovaný produkt priniesť na prevádzku Predávajúceho do 24 hodín od jeho kúpy spolu s dodacím listom/dokladom o kúpe za striktných skladovacích podmienok.


Reklamácia tovaru, z dôvodu zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, je možná u Predávajúceho iba v záručnej dobe (24 hodín) ,uvedenej v záručných podmienkach na www.torty-zakusky.sk .

Kupujúci je povinný uviesť pri reklamácii nasledujúce údaje:
a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt

b) Číslo elektronickej objednávky

c) Dátum vystavenia elektronickej objednávky

d) Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim

e)Názov a sídlo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený

f) Dátum a podpis Kupujúceho.

Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený v chránenom obale (thermotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru.

Kupujúci je povinný kompletne vyplniť Reklamačný formulár a spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť do predajne Predávajúceho.

Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim. Celková suma za tovar, ktorý bol stornovaný Predávajúcim v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedeného v Reklamačnom formulári, a to do 10 dní po uznaní reklamácie predávajúcim.

č.4 Záručné podmienky a záručná doba

Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Záručná doba začína plynúť v deň a v čase odovzdania tovaru Kupujúcemu a končí v nasledujúce kalendárny deň. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra alebo pokladničný doklad (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.

Za vadu tovaru nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,rovnaké práva,akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

5. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webe www.torty-zakusky.sk

6. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný.

Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.


ZGMzMTk