S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Dana Česelková
Cukrárenská výroba
Pod Vinbargom 1 ( Vedľa OD Lidl, budova Elektro)
tel: 0907 474 210
ceselkova@centrum.sk
08501 Bardejov

TOP

Cena                       
Cena                       
Cena                       

Podmienky GDPR

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon) je Dana Česelková, IČO:40298698, DIČ:1043762500, Laca Novomeského 13, 085 01Bardejov, zapísaná v registri Okresného úradu Bardejov, Číslo živnostenského registra: 701-9236 (ďalej len: „prevádzkovateľ).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa súadresa: Laca Novomeského 13, 085 01 Bardejove Email: ceselkova@torty-zakusky.sk , telefón:0907 474 210
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,IP adresa, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre vybavovanie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontakt, príp. č. účtu, č.karty), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 2. Zasielanie informačných oznamov vo forme emailu spojených s plnením zmluvy, potvrdením objednávky, stave objednávky, vybavením objednávky a jej spokojnosti s vybavením v rámci obchodu.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).  
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú: dodávatelia tovaru a služieb, prevádzkovateľ eshopu, poskytovateľ serverových, webových  a domenových služieb

Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675 (ďalej len "správca eshopu").

Spoločnosti zabezpečujúce bankové a platobné služby:

 • Borgun hf. So sídlom Ármúli 30, 108 Reykjavík, Islandská republika, licencovaná Úradom pre finančný dohľad na Islande, so sídlom na Katrinartuni 2, 105 Reykjavík, s oprávnením v Slovenskej republike, zapísaná v zozname zahraničných bánk poskytujúcich cezhraničné služby v Slovenskej republike vedenom Národnou bankou Slovenska zastúpená spoločnosťou B-Payment Slovensko, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, IČO: 47981407 zapisaná v obchodnom registre vedenom na Krajskom súde v Trnave, oddiell sro, vložka č. 35175/T
 • Fio banka, a.s., IČO: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704, konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. SNP21, 811 01 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:1875/B
 1. Prevádzkovateľ neodovzdáva a neposkytuje osobné údaje k plneniu objednávky tretím stranám s výnimkou príjemcov uvedených v bode V.
 2. Prevádzkovateľ neodovzdáva získane údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 VI. Vaše práva

       1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomnou formou na adresu prevádzkovateľa: Dana Česelková, Laca Novomeského 13, 085 01 Bardejove,  alebo elektronickou formou emailu na ceselkova@torty-zakusky.sk
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov najmä šifrovanie údajov a firewall-om…
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.3.2020


NjEyNDU0M